LUCYNA

LUCYNAKRAJEWSKA

Pracownia Wspierania Rozwoju PRZYSTAŃ

O MNIE

Praca z dziećmi jest moją pasją. Od nich to uczę się radości życia, spontaniczności oraz poszanowania indywidualności każdego człowieka- również tego małego. Dlatego postanowiłam stworzyć "przystań" dla dzieci oraz ich rodziców.

Zawsze wyznawałam zasadę "najpierw wymagaj od siebie...." dlatego też regularnie uczestniczę w kursach i szkoleniach zgłębiających trudności rozwojowe dziecka. Nieustanie poszukuję rozwiązań wspierających dziecko i jego rodzinę.

Bardzo ważne jest dla mnie holistyczne spojrzenie na dziecko. Staram się wykorzystywać w poszukiwaniu najkorzystniejszych rozwiązań mą wiedzę z zakresu medycyny, pedagogiki, psychologii rozwojowej oraz terapii neurorozwojowych.

Od kilku lat zawodowo związana jestem z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, gdzie obszarem mej działalności jest diagnoza oraz terapia dziecka. Prowadzę również szkolenia dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Przez 8 lat byłam członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji(w tym 4 lata przewodniczącą Grudziądzkiego Oddziału PTD). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.

Porozmawiajmy

Więcej o mnie ...

1995r - 2001r - praca w służbie zdrowia jako pielęgniarka oraz instruktor ZHP

2002 r - obecnie - oświata i tu pogłębiałam moje kompetencji zawodowych, jako: terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, glottodydaktyk, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansena

Prywatnie jestem mamą dwojga wspaniałych dzieci. Uwielbiam zacisze domowe, kwiaty i dobrą książkę. Zastrzykiem dobrej energii jest dla mnie śpiew. Dzięki niemu mogę wyrażać siebie, jak i świat wartości , którym kieruję się w życiu zarówno zawodowym oraz prywatnym.

Szkolenia i konferencje, w których uczestniczyłam w ostatnich miesiącach:

"Wczesne wspomaganie rozwoju"- konferencja Bydgoszcz
"Autyzm- jak pomóc ?" - konferencja Grudziądz
"Kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu"- szkolenie Gdańsk
"Terapia ręki "- szkolenie Kołobrzeg
"Projekt badań przesiewowych dzieci 6 i 7 letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ – D prof. Edwarda Ozimka” - konferencja Poznań

Nazwa Szkolenia

Termin szkolenia

Tu będę zamieszczała informacje o prowadzonych przez mnie warsztatach, kursach i szkoleniach.
Zachęcam do zaglądania.


Wspieranie rozwoju dziecka realizuję nowoczesnymi metodami, popartymi doświadczeniem pedagogicznym oraz osobistym, poprzez m. in.:

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej (SI)

Co to są deficyty, zaburzenia integracji sensorycznej? To dysfunkcja układu nerwowego, która zaburza prawidłowy rozwój dzieci. Deficyty prowadzą do nieprawidłowego odbierania informacji przez zmysły. Reakcja będzie wtedy zależeć od interpretacji siły bodźca, niektóre dzieci będą odczuwać iż są wręcz bombardowane bodźcami, inne będą poszukiwać dodatkowych bodźców w celu wzmocnienia ich działania. W zależności od rodzaju zaburzenia, spotyka się różnorodne złożone zachowania.

Jakie są efekty zaburzeń integracji sensorycznej?

 • trudności z koncentracją uwagi
 • opóźniony rozwój ruchowy
 • trudności z percepcją wzrokową, słuchową oraz koordynacją wzrokowo- ruchową
 • podwyższony poziom pobudzenia lub nadmierna bierność
 • trudności dydaktyczne: pisanie, czytanie, matematyka
 • zaburzone procesy społeczne
 • trudności w sferze emocjonalnej
 • niskie poczucie własnej wartości

  Diagnoza procesów integracji sensorycznej dokonywana jest na podstawie:
 • Wywiadu z rodzicami, który obejmuje dane z przebiegu ciąży, porodu, rozwoju we wczesnym okresie niemowlęctwa i dzieciństwa, przebytych chorób, dalszego rozwoju dziecka i jego zachowania, reakcji dziecka na bodźce itp.
 • Obserwacji dziecka przez terapeutę podczas spontanicznej zabawy z dzieckiem
 • Kwestionariuszy wypełnianych przez rodziców
 • Testów przeznaczonych do diagnozy procesów integracji sensorycznej
  Zazwyczaj jest to kilka spotkań (2,3), w zależności od tempa pracy dziecka i jego możliwości adaptacyjnych do nowej sytuacji. Po diagnozie rodzic otrzymuje pełną informację o dziecku (w formie rozmowy oraz pisemnej opinii) oraz wyjaśnienie zaobserwowanych w procesie diagnozy zaburzeń.

  Terapia SI kierowana jest do dzieci przejawiających dysfunkcje w zakresie przetwarzania sensorycznego. Dysfunkcje te mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową lub obniżoną aktywnością, mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących i niedosłyszących. Ich nasilenie jest różne, od lekkiego do znacznego. Dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka.

  Rodzicu pamiętaj!
  "Integracja sensoryczna nie jest lekarstwem na wszystko i nie może dokonać cudu. Nie można stosować jej we wszystkich przypadkach.
  Jest efektywna jedynie w przypadkach pewnych typów zaburzeń". "Integracja sensoryczna nie jest substytutem rzeczywistej edukacji, może natomiast poprawić uczenie się i sprawić, że będzie ono łatwiejsze".

 • Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena IAS

  Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym - istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych. Diagnoza odbywa się na około dwóch spotkaniach. Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Klient/pacjent otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko lub dorosły otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy (czasem dłużej).

  Zalety metody:

 • dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka lub osoby dorosłej, idealne rozwiązanie dla osób nie mogących pozwolić sobie na częste dojeżdżanie do gabinetu;
 • odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem;
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko lub osoba dorosła w tym samym czasie.

  Kiedy warto poddać się Indywidualnej Stymulacji Słuchu?Jeśli u dziecka lub osoby dorosłej występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Pojawiają się problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. W konsekwencji często ujawniają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pianiu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.
  Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:
 • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • Czytanie,
 • Rozumienie mowy,
 • Artykulację,
 • Komunikację,
 • Samoocenę,
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
 • Utrzymanie równowagi,
 • Koordynację ruchów,
 • Motorykę.

  „Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach"
  Arystoteles

 • Neuroflow AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY ATS® Warszawa

  To pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego prowadzony on-line. Program pozwala na dostosowanie terapii do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – terapia w domu pacjenta pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty / w poradni.

  Dla Kogo? Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy® jest metodą dedykowaną dla osób z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego ( APD) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 r.ż. Mogą w nim uczestniczyć również dzieci z niedosłuchem, szczególnie te, które późno otrzymały aparaty słuchowe. Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy ATS ® jest opartą na aktualnych badaniach naukowych metodą terapii , która zawiera moduły ćwiczeń odpowiadające potrzebom każdego z podtypów klinicznych APD. Rodzaje ćwiczeń są zróżnicowane w zależności od tego, do jakiego podtypu klinicznego APD dziecko zostało zakwalifikowane oraz od wieku dziecka. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

  Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia.
  Nawet przy prawidłowej czułości słuchu zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa mogą powodować trudności w uczeniu się i wpływac negatywnie na rozwój dziecka.

  Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow ® usprawnia:

 • rozumienie zdań złożonych, dłuższych poleceń,
 • ukierunkowanie i wydłużenie uwagi słuchowej, co przekłada się na lepsze rozumienie mowy w hałasie a w praktyce skutkuje lepszym słyszeniem nauczyciela na tle szumu klasy
 • wydłuża pamięć słuchową,
 • poprawia różnicowanie dźwięków mowy. W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

  Inne często obserwowane korzystne zmiany po zastosowaniu treningu Neuroflow ATS® obejmują:
 • poprawa pewności siebie,
 • wzrost samooceny,
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych.

 • Glotodydaktyka

  Glottodydaktyka jest metodą nauki czytania i pisania opracowana przez prof. Bronisława Rocławskiego. Przywiązuje ogromną wagę do sposobu uczenia techniki płynnego czytania ze zrozumieniem, a także kształtowania nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.

  Prof. Rocławski jest zwolennikiem teorii mówiącej, że naukę czytania należy rozpocząć jak najwcześniej, już w momencie pojawienia się dziecka na świecie. Jej podstawą jest bowiem prawidłowa komunikacja rodziców z niemowlęciem. Należy więc jak najwcześniej ćwiczyć artykulację i trenować sprawność języka.

  Zainteresowanie literami pojawia się już w drugim roku życia. W trzecim roku życia możemy już bawić się z dzieckiem literkami. Można, a wręcz powinno się ten potencjał rozwijać, wdrażać dziecko w nowe wartości poznawcze.

  Współcześnie pedagodzy twierdzą, że potencjał poznawczy dzieci jest tak wielki, że mogą one nauczyć się czytać już w wieku 3-4 lat.

  Podstawą glottodydaktyki jest:

 • prawidłowy rozwój narządów mowy,
 • przygotowanie dzieci do syntezy i analizy fonemowej mowy (składanie i dzielenie wyrazów na głoski) - głoskowanie zgodnie z zasadami fonetyki ( jak słyszymy, nie jak piszemy) w oparciu o słownik fonetyczny j. polskiego lub słownik fonetyczny B. Rocławskiego,
 • wykorzystanie klocków LOGO do pracy z dzieckiem.

 • Terapia pedagogiczna

  Mottem mojej działalności terapeutycznej jest holistyczne podejście do dziecka oraz jego możliwości, jak i trudności rozwojowych.

  Moim celem jest wspieranie rodziców oraz dziecka w osiąganiu kolejnych kamieni milowych jego rozwoju.

  Wierzę, że wówczas lepiej będzie sobie radziło z codziennymi wyzwaniami i będzie szczęśliwym dzieckiem.


  KONTAKT

  Zapraszam do kontaktu.


  FORMULARZ